UBO

UBO's en het UBO-register

UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met meer dan 25% van de aandelen in een bv. Of mensen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap. Een organisatie kan 1 of meer UBO's hebben.

Het UBO-register maakt de UBO's inzichtelijk, en draagt zo bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor fraude, terrorismefinanciering of het witwassen van geld.

KVK gaat zorgvuldig om met de gegevens van UBO's in het UBO-register. We verwerken deze gegevens volgens de richtlijnen van de AVG. Wettelijk is bepaald dat een deel van de UBO-gegevens openbaar is. Iedereen mag deze gegevens inzien.

Openbare UBO-gegevens

 • voor- en achternaam
 • geboortemaand en -jaar
 • nationaliteit
 • woonland
 • het belang en de omvang van het belang dat een UBO in een organisatie heeft

Niet-openbare UBO-gegevens

Een deel van de UBO-gegevens is niet openbaar. Alleen bevoegde autoriteiten, zoals het Openbaar Ministerie, mogen deze gegevens inzien. Zij gebruiken dit om onderzoek te doen naar het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Deze gegevens van UBO's zijn niet openbaar:

 • geboorteplaats
 • geboortedag
 • woonadres
 • BSN en TIN
 • kopie van identiteitsdocument
 • documenten waaruit belang en omvang van belang blijkt

Afgeschermde persoonsgegevens zijn niet voor iedereen inzichtelijk

Als een UBO minderjarig is of onder politiebescherming, curatele of bewindvoering staat, dan kunnen de persoonsgegevens afgeschermd worden. Op het KVK uittreksel UBO-register staan dan alleen het belang en de omvang van het belang van deze UBO. Wwft-instellingen met een financiële taak en bevoegde autoriteiten kunnen de afgeschermde gegevens wel blijven inzien, ondanks de afscherming.


Wat zijn bevoegde autoriteiten?

Bevoegde autoriteiten zijn organisaties zoals het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Deze organisaties zijn bevoegd om gegevens uit het UBO-register te gebruiken voor bijvoorbeeld onderzoek naar verdachte geldstromen. Om welke organisaties het precies gaat kun je zien in art. 1d van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, art. 1:93 van de Wet op het financieel toezicht, art. 2 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten en art. 51a van het Handelsregisterbesluit 2008.

 

Alle EU-landen hebben een eigen UBO-register omdat dit verplicht is vanuit Europese regelgeving: de vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn EU) 2015/849). In Nederland is het UBO-register wettelijk geregeld in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, de Handelsregisterwet 2007 en het Handelsregisterbesluit 2008.

Het UBO-register is onderdeel van het Handelsregister. Lees meer over het register en de rol van KVK. Meer over UBO vind je in deze factsheet.


Staan er al UBO's van je organisatie in het UBO-register?

Dan kun je in de UBO-opgave ook UBO-gegevens wijzigen en UBO's uitschrijven.


UBO-gegevens wijzigen

Je kunt in de UBO-opgave wijzigingen doorgeven over het belang dat UBO's in je organisatie hebben, en over het afschermen van persoonsgegevens van UBO's.


Let op: Wijzigingen in UBO-gegevens moet je doorgeven in een UBO-opgave, binnen 7 dagen nadat ze van kracht geworden zijn.


UBO's uitschrijven

Je kunt in de UBO-opgave ook personen uitschrijven omdat ze geen UBO meer zijn.

Let op: Als een persoon geen UBO meer is moet je dit binnen 7 dagen doorgeven in een UBO-opgave. Let er daarom bij het uitschrijven van UBO’s op of je andere UBO’s moeten inschrijven in het UBO-register.


Word ik geïnformeerd als iemand mij als UBO inschrijft?

Ja, KVK stuurt een bevestiging van de UBO-registratie aan de organisatie en aan de geregistreerde UBO(’s).


Kan ik de UBO-registratie van mijn organisatie raadplegen?

Ja, je kunt je gegevens inzien door het kopen van een KVK uittreksel UBO-register.