Nieuws

16-12-2013

Tips :

 1. betaal uw lijfrentepremie op tijd, premies zijn alleen aftrekbaar als u in een bepaald jaar niet voldoende pensioen heef opgebouwd, dit wordt bepaald aan de hand van de jaarruimte. voldoet u hieraan dat dient u de premies ook daadwerkelijk voor 31-12-2013 te betalen.
 2. Uitbetalingen betaald vanaf 1 december 2013 uit op 1 rekeningnummer zoals teruggaaf inkomstenbelasting en toeslagen 
 3. Belastingvrij schenken nog aantrekkelijk, jaarlijks mag u uw kinderen 5.141 euro schenken. is uw zoon of dochter tussen 18 en 40 jaar dan kunt u eenmalig 24.676 belastingvrij schenken, dit kan ook als uw kind zelf ouder is dan 40 jaar, maar zijn of haar partner die leeftijd nog niet heeft bereikt. Deze eenmalige verhoogde schenking kan nog verhoogd worden tot 51.407 als uw kind het geld gebruikt voor de eigen woning of om een dure studie te betalen. hiervoor gelden aanvullende voorwaarden. Vanaf 1-10-2013 tot 1-1-2015 geldt er een hogere vrijstelling als het gaat om een schenking voor de eigen woning van maximaal 100.000 euro
 4. Investeringsaftrek komt u daar dit jaar aan toe ? U moet dit jaar dan voor meer dan 2.300 euro geinvesteerd hebben in bedrijfsmiddelen, investeringen van minder dan 450 euro zijn uitgesloten net zo als goodwil, woonhuizen, grond en personenauto's. 
 5. Zeer zuinige auto's komen dit jaar nog in aanmerking voor kleine inveteringsaftrek, volgend jaar is alleen de MIA nog mogelijk.
 6. Check uw voorlopige aanslag. want vanaf 1-4-2014 gaat de belastingrente omhoog naar 4% voor inkomstenbelasting en voor vennootschapsbelasting zelfs 8%
 7. Einde aangiftebrief voor de omzetbelasting, vanaf 1 januari 2014 verdwijnt de acceptgiro, u krijgt alleen een jaaroverzicht in januari met daarin de aangiftetijdvakken, uiterste inlever en betaaldata en betalingskenmerken


5-6-2012

Vanaf 1 januari 2012 zijn de voorwaarden voor het fiscaal partnerschap weer veranderd. Ter herinnering hieronder in het kort de nu geldende voorwaarden.

 1. je bent getrouwd
 2. je bent geregistreerd partner
 3. je staat ingeschreven op hetzelfde adres, bent beide meerderjarig en hebt samen een notarieel samenlevingscontract
 4. je staat op hetzelfde adres ingeschreven en hebt samen een kind
 5. je staat op hetzelfde adres ingeschreven en jij of je partner heeft een kind dat door de ander erkend is.
 6. je staat op hetzelfde adres ingeschreven en bent gezamenlijk eigenaar van een eigen woning
 7. je staat op hetzelfde adres ingeschreven en bent aangemerkt als pensioenpartner van de ander
 8. je staat op hetzelfde adres ingeschreven en op je adres staat ook een minderjarig kind van 1 van u beiden ingeschreven
 9. je was vorig jaar ook al fiscaal partner (deze is bijzonder, want indien je eenmaal als partner gekwalificeert ben, dan blijf je dat zolang je in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven, hiervoor is het niet van belang of je een kind hebt erkend, 1 van jullie beiden een minderjarig kind heeft, pensioenpartner bent of gezamenlijk eigenaar van een woning bent.
Kortom bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of notarieel samenlevingscontract levert automatisch fiscaal partnerschap op. Bij alleen een inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie heb je nog wat extra's nodig.

De enige manier om van het partnerschap af te geraken is door de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie ongedaan te maken


29-5-2012

De ontslagvergoeding gaat omlaag, uw ontslagen medewerker krijgt een ontslagvergoeding van een kwart van het maandsalaris per gewerkt dienstjaar, dit met een maximum van 6 maanden. Uw medewerker ontvangt de ontslagvergoeding als een aanspraak op scholing 
of van-wen-naar-werktraject. Wanneer de wijziging in gaat is nog niet bekend.


29-5-2012

U betaald straks (maximaal) de eerste 6 maanden van de Werkloosheidswetuitkering (WW-uitkering) aan uw ontslagen werknemer. U betaald 1 maand WW per dienstjaar. Dit met een minimum van 3 maanden voor contracten voor onbepaalde tijd tot een maximum van 6 maanden. Bij het bepalen van de duur wordt alleen gekeken naar het dienstverband dat u met de werknemer hebt gehad. 

Nu betaalt u WW-premie aan het UWV en betaalt het UWV de WW-uitkering aan uw ontslagen werknemer. 

De wijziging geldt vanaf 2014, in 2014 betaalt u meer WW-premie.


29-5-2012 

De woon-werkkilometers die uw werknemer maakt met de auto van de zaak of de leaseauto worden gezien als prive kilometers. Daarom tellen deze kilometers straks mee voor de bijtelling. De nieuwe regels gaan naar verwachting in per 1januari 2013.
Er komt overgangsrecht voor leasecontracten die zijn aangegaan voor 25 mei 2012 en voor werknemers die nu geen of minder dan 500 kilometers per jaar maken met hun leaseauto.


18-5-2012

Het algemene BTW-tarief gaat al op 1 oktober 2012 omhoog van 19% naar 21%
Vanaf dat moment zul je dus rekening moeten houden met dit hogere tarief. Je kunt deze BTW-verhoging niet voorkomen door de factuur vooruit te betalen, terwijl de daadwerkelijke prestatie pas na 1 oktober 2012 plaatsvindt. Het kabinet zal dit voorkomen door een overgangsmaatregel op te nemen.

De verhoging van de BTW is een belangrijke bezuigingsmaatregel. Alle producten die onder het algemene (hoge) tarief vallen zullen hierdoor duurder worden. 

Bij het opstellen van de facturen zul je ook moeten opletten of je het tarief van 19% of 21% moet toepassen. Hierbij is bepalend het moment van leveren van de goederen of het plaatsvinden van de dienst. Vindt de levering of dienst plaats voor 1 oktober 2012 dan kun je het tarief van 19% toepassen. Het maakt hierbij niet uit als je pas na 1 oktober 2012 een factuur verstuurt. Factureer je echter gedeeltelijk of geheel vooruit en lever je pas na 1 oktober 2012 dan zul je het hogere tarief van 21% moeten gebruiken. Bij doorlopende prestaties die starten voor 1 oktober 2012 en die eindigen na de BTW-verhoging moet je in principe tegen het 21% tarief berekenen. Het is echter wel mogelijk om de afrekenperiode te splitsen in een periode voor de verhoging en een periode na de verhoging.

Aanpassing 20-6-2012 : toch overgangsregeling BTW-verhoging verbouwingsdiensten

In het wetsvoorstel Uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 is een btw-verhoging opgenomen van 19% naar 21%. op grond van dit wetsvoorstel geldt het 21%-tarief voor alle prestaties die op of na 1 oktober 2012 zijn verricht. Dit betekent dat de oplevering van een gebouw op of na 1 oktober 2012 volledig belast zou zijn met 21% btw, ongeacht of reeds termijnfacturen met 19% voor die datum zijn ontvangen. Vanwege het maatschappelijke belang dat met de bouw van onroerend goed is gemoeid, is in het wetsvoorstel geregeld dat bij een oplevering van nieuwbouw op of na 1 oktober 2012 de termijnen tot die datum met 19% btw gefactureerd mogen worden. Deze overgangsregeling geldt niet voor verbouwingsdiensten die op of na 1 oktober 2012 worden afgerond. Dit betekende dat de volledige verbouwingsdienst belast is met 21% btw indien deze op of na 1 oktober 2012 wordt afgerond.

Naar aanleiding van het wetgevingsoverleg keurt de staatssecretaris alsnog goed dat de overgangsregeling voor nieuwbouw ook geldt voor apart overeengekomen verbouwingsdiensten aan onroerende goederen waarbij de vergoeding vervalt in termijnen naarmate de verbouwing vordert. De overgangsregeling geldt niet voor het verrichten van onderhouden-en herstelwerkzaamheden. Hieronder worden werkzaamheden verstaan die (vrijwel) uitsluitend zijn gericht op de instandhouding van het onroerende goed, zoals het vervangen van kozijnen of dakgoten en het vernieuwen van dakbedekking. De overgangsregeling ziet slechts op verbouwingsdiensten waarbij sprake is van een verandering in de inrichting, de aard of omvang van het onroerende goed. Dat bij woningen bijvoorbeeld het geval bij veranderingen aan/het plaatsen van keukens en badkamers, het aanbouwen van een serre en het aanbrengen van een dakkapel.

Als in het kader van de uitvoering van een en hetzelfde contract naast verbouwingswerkzaamheden tevens werkzaamheden worden verricht die van belang zijn voor de instandhouding van het onroerende goed, zodat het contract mede een element van onderhoud of herstel in zich draagt, is niettemin het geheel aan te merken als een verbouwing, mits de werkzaamheden als geheel niet (vrijwel) uitsluitend gericht zijn op de instandhouding van het onroerend goed. In dat geval is een splitsing niet nodig en is de overgangsregeling op de gehele verbouwing van toepassing. Daarbij neemt de staatssecretaris aan dat de aannemer ook 19% btw in rekening brengt aan de klant op de termijnfacturen die zijn uitgereikt voor 1 oktober 2012. 

18-5-2012

Onbelaste reiskostenvergoeding

Per 1 januari 2013 zal de onbelaste reiskostenvergoeding waarschijnlijk komen te vervallen van 19 cent per kilometer. Het is  ook niet meer mogelijk om de werkelijke kosten voor het openbaar vervoer onbelast te vergoeden. Volgens de woordvoerder van het ministerie van Financien zou de vergoeding voor dienstreizen met de eigen auto overigens wel blijven bestaan.

Mochten de plannen volledig doorgaan dan heeft dit grote gevolgen. in dat geval is het belangrijk dat je vaststelt hoe de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer in de cao of arbeidsvoorwaardenregeling is beschreven. Als niet is opgenomen dat de vergoeding alleen onbelast blijft zolang dit fiscaal is toegestaan, moet de vergoeding ook in de toekomst onbelast blijven. Je zult de vergoeding moeten bruteren of de belasting via de eindheffing voor je rekening nemen als werkgever. Vermeldt de CAO of de arbeidsvoorwaarden alleen dat je 19 cent per kilometer vergoed, dan moet je dit blijven vergoeden, zij het belast. In dit geval houdt de werknemer minder over omdat er loonbelasting/premie volksverzekeringen over betaald moeten worden. Je zult als werkgever extra kosten maken vanwege de afdracht werknemersverzekeringen. Het kan ook eventueel gevolgen hebben voor bijv. de pensioenpremie.8-5-2012

Vakantiewerk 2012

Hierbij de brochure over het Vakantiewerk 2012 met daarin uitgebreid uitleg wat voor werk er bij welke leeftijd gedaan mag worden. def-vakantiewerk-2012-bedragen-januari-2012-mei-2012.pdf 

Heeft u na het lezen van de brochure vragen, neemt u dan gerust even contact met mij op.


2-5-2012

Vanaf 1 januari 2012 betaalt werkgever eerste 6 maanden WW !!! Het ontslagrecht wordt verder versoepeld.
BTW wordt per 1 oktober verhoogd van 19% naar 21%


1-5-2012

Per 1 januari 2013 wijzigen de factureringsregels op een aantal zaken, welke zijn bedoeld om de regels te vereenvoudigen, te moderniseren, bij deze een overzicht wat er op een factuur moet staan :

Wijzigingen factuureisen op een rij.pdf

1-5-2012

Auto voor 1 juli aanschaffen

Per 1 juli 2012 worden de fiscale regels voor de bijtelling van de auto van de zaak voor zuinige auto's ingrijpend gewijzigd. Per deze datum wijzigen de Co2-grenzen voor de BPM vrijstelling en de lage bijtelling. Als u voor 1 juli 2012 een zuinige auto aanschaft kunt u voor de komende 5 jaar nog een lage bijtelling veiligstellen. 

1-5-2012

De flex-BV : een overzicht Flex-BV.pdf

De notarissen hebben een model " kleine BV" gepresenteerd, het model bestaat uit een notariele oprichtingsakte met statuten die tot een minimum zijn beperkt. Met deze akte biedt het notariaat de ondernemers in het MKB en ZZP-ers de mogelijkheid om snel en goedkoop een BV op te richten.

1-5-2012

Regels vakantie en verlof werknemers zijn gewijzigd

De regeling voor vakantie en verlof zijn aangepast :

 • werknemers die langdurig ziek zijn hebben recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als werknemers die niet ziek zijn. voorheen bouwden langdurig zieke werknemers minder vakantiedagen op
 • werknemers moeten hun wettelijke vakantiedagen binnen 1,5 jaar opnemen. Dit betekent dat de in 2012 opgebouwde wettelijke vakantiedagen uiterlijk voor 1 juli 2013 opgenomen moeten worden. Voorheen mochten vakantiedagen 5 jaar worden opgespaard. Extra vakantiedagen (volgens de CAO) vallen buiten deze nieuwe regeling. De termijn geldt niet voor werknemers die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest vakantie op te nemen. U kunt uw werknemer in onderling overleg besluiten de termijn te verlengen.
De reden dat de regels zijn gewijzigd zijn uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.